Perspectief nota

Regeling flankerend beleid 2019

4.4 Regeling flankerend beleid 2019

In overleg met het Georganiseerd Overleg is een regeling 'Flankerend beleid 2019' gemaakt. Met deze regeling 'Flankerend beleid 2019' proberen we een drietal doelstellingen te verwezenlijken.

  1. We vinden het belangrijk dat oudere medewerkers (60+) in staat zijn hun loopbaan fit en vitaal te doorlopen en bieden hen de mogelijkheid om gedeeltelijk minder te gaan werken.
  2. De regeling voorziet tevens in de mogelijkheid voor oudere werknemers om voortijdig aan het bereiken van de AOW leeftijd volledig ontslag te nemen. Op deze wijze willen we onze vergrijzende organisatie versneld helpen te vergroenen.
  3. De gestimuleerde vrijval van formatiebudget gecombineerd met vacaturesturing gaat de komende jaren mede bijdragen aan de in gang gezette organisatie ontwikkeling en het oplossen van de gevolgen van de forse personele bezuinigingsopgave.

Met de regeling stellen we kaders vast waarbinnen individuele maatwerkafspraken kunnen worden gemaakt met de medewerker van 60 jaar of ouder in vaste dienst van de gemeente Almelo. De regeling wordt opengesteld voor de duur van 3 maanden van 1 september 2019 tot 1 december 2019. Om de regeling ook aantrekkelijk te maken voor medewerkers in de loonschalen 4 t/m 7 is een aanvullende maatwerkregeling van toepassing waarop door de betrokkene desgewenst een beroep kan worden gedaan.

We dragen de directie op de vrijkomende vacaturegelden te bestemmen voor bezuinigingstaakstellingen en/of vergroening door middel van vacaturesturing waarbij maximaal de helft van de vacatures mag worden opgevuld en de inschaling uiterlijk in trede 3 van de functieschaal plaatsvindt. De directie besluit, op basis van advies HRM, welke functies al dan niet worden opgevuld vanuit het perspectief van de hoofdopgaven en de continuïteit in de uitvoering van de wettelijke taken alsmede het tijdelijk afschalen van de met de managers gemaakte resultaatafspraken.

We houden rekening met de pseudoheffing van 52% die mogelijk door de belastingdienst op grond van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) zal worden opgelegd. Het flankerend beleid is gelet op werkingssfeer namelijk geen generieke, maar een specifieke maatregel.

De uitvoeringskosten voor de deelnemers van de regeling kunnen worden betaald uit de in de begroting opgenomen reguliere salarisbudgetten. De kosten van herbezetting kunnen in de begroting 2020 grotendeels ten laste worden gebracht van de vrijval die ontstaat doordat een deel van de personeelsbegroting 2020 niet wordt uitgeput. In de praktijk zijn de kosten van herbezetting afhankelijk van zoveel factoren (gebruik regeling, individuele ontslagdata, tempo herbezetting, etc.) dat het geen zin heeft op dit moment al in een aanvullend budget te voorzien. Bij de Voorjaarsrapportage 2020 zal op basis van werkelijk gebruik een doorrekening gemaakt worden van de financiële consequenties. Deze zullen naar verwachting heel beperkt zijn. De eventuele kosten voor financiële compensatie van medewerkers in de schalen 4 t/m 7 zijn beperkt en worden tevens uit reguliere salarisbudgetten gefinancierd. Incidentele extra kosten kunnen betaald worden uit het bestaande budget voor flankerend beleid (W370424) waarin nog 320.000 euro beschikbaar is.

Het risico op naheffing i.v.m. RVU kan worden afgedekt binnen de personeelsbegroting. Consequentie is wel dat de vrijval binnen de personeelsbegroting later beschikbaar komt om de gevolgen van de personele taakstellingen te compenseren. Op de langere termijn levert de regeling een structurele besparing op die, gezien de vele onzekerheden, op dit moment nog niet te becijferen is. Bij de Voorjaarsrapportage 2020 zal op basis van werkelijk gebruik, een meerjarige doorrekening worden gemaakt van alle financiële consequenties.

ga terug