Perspectief nota

Ondergronds aanleggen hoogspanningsleidingen

4.6 Ondergronds aanleggen hoogspanningsleidingen

De gemeenteraad heeft op 1 november 2018 een motie aangenomen over de verkabeling (ondergronds brengen) van hoogspanningsleidingen door Almelo.

De wet Voortgang Energie Transitie (VET) maakt het mogelijk dat gemeente(n) en provincie samen het initiatief nemen voor de eventuele verplaatsing of verkabeling van een hoogspanningstracé in woongebieden door de netbeheerder. Per 1 januari 2019 is de Algemene Maatregel van Bestuur ‘Verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen’ in werking getreden. Dit besluit bevat onder andere regels over het deel van de kosten voor verplaatsing of verkabeling dat de verzoeker (de gemeente) moet bijdragen.

De AMvB ‘verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen’ maakt duidelijk welk deel van de kosten van verkabeling voor rekening van de gemeente komt. In geval van het tracé in Almelo betreft dat een eigen bijdrage van 20% van de kosten die de netbeheerder maakt voor het verkabelen of verplaatsen van betreffend tracédeel, inclusief het onderzoek dat daarvoor verricht wordt. De overige kosten zijn voor rekening van Tennet. In alle gevallen is de eigen bijdrage gemaximeerd op € 975.000,- (prijspeil 2018) per kilometer nieuw aan te leggen tracédeel. De financiële positie van Almelo maakt een bijdrage van de Provincie wenselijk zo niet noodzakelijk.
Landelijk is een klein aantal pilotprojecten benoemd om te verkennen hoe de samenwerking tussen gemeenten, provincie en Tennet vorm kan krijgen. Almelo neemt samen met andere Overijsselse gemeenten die een door het ministerie aangewezen tracé hebben, deel aan zo’n pilot. Dit zijn de gemeenten Raalte, Deventer en Enschede.
Genoemde gemeenten hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar de provincie (i.c. de informateur, de onderhandelaars en Provinciale Staten) over het belang van verkabelen, de nieuwe wetgeving die sinds 1 januari 2019 van kracht is en dat verkabeling alleen te realiseren is als gemeenten en provincie gezamenlijk tot een verdeelsleutel van de decentrale bijdrage komen.

ga terug