Perspectief nota

Zorg

Wat willen we bereiken?

Ambitie

In de Sociale Agenda 2020 hebben we het thema sociale stijging geïntroduceerd. Hiermee bedoelen we: ervoor zorgen dat mensen en de stad het beste uit zichzelf kunnen halen.Sociale stijging is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van inwoners zelf. Ons uitgangspunt is dat iedereen iets kan, alleen de mate waarin verschilt. Wij gaan er vanuit dat ieder mens behoefte heeft aan sociaal en fysiek welzijn en gemotiveerd is zelf te werken aan sociale stijging. Tegelijkertijd is sprake van een verschil in ondersteuningsbehoeften om hieraan daadwerkelijk invulling te kunnen geven.

Naast dat wij geloven in de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners, geloven wij ook in hun zelfredzaamheid én in hun vermogen om anderen behulpzaam te zijn. Voor diegenen die dat echt nodig hebben, zal altijd een passend vangnet voorhanden zijn, maar waar mogelijk faciliteren wij de kracht van onze inwoners. Onze inzet is te voorkomen dat onze inwoners zijn aangewezen op geïndiceerde zorg. Tegelijkertijd constateren wij nu nog bij onze bevolking een meer dan gemiddelde zorg- en ondersteuningsbehoefte op het gebied van Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet die Almelo voor grote uitdagingen stelt. De overgehevelde budgetten van het Rijk zijn vooralsnog ontoereikend. Dit is niet toekomstbestendig. Om te zorgen dat de zorg ook betaalbaar blijft, moeten we de zorg anders organiseren. In het coalitieakkoord is als ambitie opgenomen dat wij de zorg een kwaliteitsimpuls willen geven door innovatie, het bieden van goede zorg en dat wij willen uitkomen met Rijksmiddelen. Dit hebben wij vertaald in de volgende twee strategische hoofdopgaven:

Visie

Ervoor zorgen dat mensen en de stad het beste uit zichzelf kunnen halen:

 1. Meer Almeloërs functioneren zo zelfstandig mogelijk en ontwikkelen hun talenten.
 2. De gemeente Almelo is beter in staat haar taken in het sociaal domein uit te voeren.

Strategische en operationele doelstellingen

De opgaven en strategische doelen zijn ondergebracht in een viertal programmalijnen. Binnen de programmalijnen worden verschillende projecten, activiteiten en/of acties uitgezet die een bijdrage moeten leveren aan de hieronder gestelde doelen. De programmalijnen zijn: integrale preventie, intensiveren samenwerking (keten)partners, monitoring en sturing, lobby richting Rijksoverheid.
We onderscheiden de volgende strategische en operationele doelstellingen:

 1. In 2022 redden meer Almeloërs zich zonder hulp van de overheid, zo nodig met steun van naasten.
 • Gebruiken inwoners minder maatwerkzorg
 • Is het aantal beschermd wonen plekken niet gestegen
 • Wordt minder gebruik gemaakt van maatschappelijke opvang
 • Zijn minder inwoners eenzaam
 • Ontwikkelen we nieuwe initiatieven gericht op vroeg-signalering en vroegtijdige interventies
 • Versterken we het voorliggend veld.
 • Passen we het welzijnsaanbod aan behoeften van inwoners die veel gebruik maken van zorg.
 • Nemen inwoners van Almelo deel aan de maatschappij.
 1. In 2022 ontwikkelen 0- tot 23-jarige Almeloërs hun talenten beter op (voor)scholen.
 • En verlaten leerlingen het onderwijs niet voortijdig.
 1. In 2022 komt de gemeente Almelo beter uit met de Rijksmiddelen voor WMO en Jeugd.
 • Is het financieel tekort op de uitgaven van WMO en Jeugd afgenomen.
 1. In 2022 krijgen Almeloërs die hierop zijn aangewezen meer doeltreffende zorg en steun die aansluit bij hun behoeften.
 • Krijgen alle huishoudens met verschillende hulpvragen integrale steun.
 • Worden meer inwoners geholpen met alternatieve oplossingen.
ga terug