Perspectief nota

Omgevingswet

Wat willen we bereiken?

Ambitie

We grijpen de komst van de Omgevingswet aan om met een externe focus te veranderen. Dat betekent dat niet de regels, maar de maatschappelijke opgaven en de initiatiefnemers met hun omgeving centraal staan. Hieruit volgt dat we uitnodigend, faciliterend en ‘regelgeving-luw’ zijn. Initiatiefnemers krijgen de ruimte. Samen werken we aan een prettige, veilige en gezonde leefomgeving.

Visie

Het programma Omgevingswet vertaalt de ambitie naar een algemeen doel: de gemeente Almelo is goed voorbereid en klaar om volgens (de bedoeling van) de nieuwe wet- en regelgeving te gaan werken wanneer de Omgevingswet in werking treedt in 2021. Het veranderprogramma loopt door tot en met 2024. We willen er als gemeente dus in juridisch planologische zin klaar voor zijn, maar ook in de manier waarop we (samen) werken en ons gedragen als gemeente, als ook onze partners en inwoners. De wet is volledig ingevoerd op 1 juli 2029.

Strategische en operationele doelstellingen

We onderscheiden de volgende strategische doelstellingen:

 1. De inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van de regels van het omgevingsrecht vergroten
 2. Samenhangende benadering, gebiedsgerichte integrale aanpak
 3. Grotere bestuurlijke afwegingsruimte, lokaal maatwerk
 4. Versnellen en verbeteren van de besluitvorming
 5. De maatschappelijke opgave bepaalt de rol van de gemeente
 6. Initiatiefnemers en hun omgeving hebben meer zeggenschap over hun omgeving.

Deze strategische doelen zijn vertaald in de volgende operationele doelstellingen:

 • De integrale digitale omgevingsvisie is uiterlijk 1 juli 2020 vastgesteld
 • Voor het ontwikkelen van een integraal omgevingsplan zijn de uitgangspunten bepaald
 • Meer regelvrij en meer algemene regels. Meer vergunningsvrij
 • Voorbereiden en inrichten van de informatiesystemen
 • Eén aanvraag (afgehandeld binnen 8 weken), één ingang voor initiatieven en vergunningaanvragen
 • Uitnodigingsplanologie bevorderen.
ga terug