Perspectief nota

Trendcurve 2019

2.2 Trendcurve 2019

Inleiding
In januari 2019 verscheen de Trendcurve, een uitgave van het Trendbureau Overijssel. Een overzicht van 23 trends voor de periode 2019-2023. Er worden ontwikkelingen getoond die de komende vier jaar aandacht van het openbaar bestuur zullen vragen. Sommige ontwikkelingen zijn van belang, andere minder. Er valt dus zeker over te discussiëren en dat is ook de bedoeling van de Trendcurve.

Combineren van trends, gekoppeld aan een mogelijk handelingsperspectief, kan een agenda voor de toekomst opleveren. Daarmee zijn fundamentelere veranderingen mogelijk. Bijvoorbeeld:

 1. Veranderende landbouw, nieuwe energie, aanpassen aan klimaatverandering en circulaire economie.
  Dit kan gekoppeld worden aan planvorming, ontwerp en onderhouds- en vervangingsregimes. Het beheer en onderhoud van de Almelose kapitaalgoederen - waarover in deze Perspectiefnota ook gesproken wordt (zie paragraaf 4) - leent zich hier voor. Uiteraard is ook het programma Duurzaamheid een belangrijk antwoord op deze trends.
 2. Vergrijzing, tekorten arbeidsmarkt, functioneren woningmarkt.
  Richt de aandacht op winstkansen van vergrijzing: recreatie&toerisme en de bouw maar ook met robotisering. Benut ook de kracht van net gepensioneerden, bijvoorbeeld om het dalend aantal mantelzorgers te lijf te gaan. Zie ook de programma's Economie en Participatie, en Zorg.
 3. Sociaaleconomische ongelijkheid, participatiesamenleving, nieuwe energie, complexiteit van decentrale overheden.
  Samenwerking over bestuurslagen heen is vereist. Een voorbeeld daarvan is het programma Nieuwstraatkwartier waarin ook een belangrijke rol voor ketenpartners zoals de provincie Overijssel is weggelegd. Een ander voorbeeld is het programma Omgevingswet. Doel van de ontwikkeling in dat programma is dat niet de regels, maar de maatschappelijke opgaven en de initiatiefnemers met hun omgeving centraal staan.
 4. Digitalisering, robotisering, privacy en verdwijnen van waarheid.
  Overheden moeten nadenken over hun positie rond digitalisering en de gevolgen daarvan voor hun inwoners. Het gaat om ethische vraagstukken: vraagstukken rond privacy en identiteitsfraude vragen publieke aandacht. In de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie is natuurlijk aandacht voor informatieveiligheid, privacy, informatieverwerking (AVG), maar de vraag is of meer gedaan moet worden.

Uiteraard zijn ook andere combinaties van trends denkbaar. In de bijlage gaan we dieper in op een aantal trends door die te vertalen naar de Almelose situatie. Het Kennispunt Twente heeft hier op ons verzoek een aantal trends (10 in totaal) die een relatie hebben met de door ons gedefinieerde programma's uitgediept en vertaald naar de Almelose situatie of hier voor Almelo betekenis aan gegeven. Er wordt kort aangegeven op welke wijze deze trends van belang zijn voor Almelo en wat beschikbare bronnen zijn die de trends kunnen inkleuren voor Almelo.
In het algemeen geldt dat trends die ingevuld zijn met gegevens van het CBS ook voor Almelo (veelal naar wijk/buurt) beschikbaar zijn. Verder zijn de recent uitgevoerde WSJG-peiling voor Almelo en de (invulling van) de programma-indicatoren belangrijke data-/informatiebronnen.
De trends Klimaatverandering (8) en Nieuwe energie (9) zijn gezamenlijk behandeld als trend 8.

Zie bijlage 5.1 voor een verdere toelichting en verdieping.

Bron:
Kennispunt Twente, april 2019

ga terug