Perspectief nota

Benchmark waarstaatjegemeente.nl

2.1 Benchmark waarstaatjegemeente.nl

Wat is het?
Waarstaatjegemeente.nl laat voor alle Nederlandse gemeenten aan de hand van thema’s zien waar ze staan op het gebied van onderwerpen waar gemeenten mee bezig zijn. Denk hierbij onder andere aan jeugdhulp, financiën en duurzaamheid.

VNG Realisatie beheert en ontwikkelt de site. Gemeenten kunnen hun eigen gegevens vergelijken met andere gemeenten. Ook zijn rapporten te downloaden, waarin de gegevens op een overzichtelijke manier inzichtelijk gemaakt zijn.

De site is bedoeld voor gemeentebestuurders en ambtenaren, maar is ook geschikt voor andere geïnteresseerden die willen weten hoe hun gemeente ervoor staat. De informatie is openbaar toegankelijk.

Toepassing
Gemeenten nemen een uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en jaarverslag. De set behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen. Zo kan iedereen zich een helder beeld vormen van de beleidsresultaten van de gemeente.

De informatie op de dashboards worden gebruikt voor het opstellen van gemeentelijk beleid of om gemeentelijke cijfers met (buur)gemeenten te vergelijken. Gemeenten kunnen de data uit het dashboard meenemen in de besluitvorming, voor agendavorming, verantwoording of voor onderzoek

Gebruik in Almelo
In onze begroting en jaarverantwoording worden in elk geval de verplichte beleidsindicatoren volgens het BBV opgenomen.
Nu we programmaplannen opstellen en vaststellen, worden nieuwe indicatoren opgenomen die hun plek krijgen in begroting en jaarverantwoording. In deze perspectiefnota worden de programma's - volgens afspraak - in hun volle omvang gepresenteerd als uitwerking van het coalitieakkoord.

De benchmark waarstaatjegemeente.nl biedt veel informatie en vergelijkingsmogelijkheden over allerhande onderwerpen. Ook zijn er themaonderwerpen. Hiervan noemen we er twee. Dat zijn de burgerpeiling en de gemeentelijke monitor sociaal domein.

Burgerpeiling
In het voorjaar van 2019 is in de gemeente Almelo een inwonerpeiling gehouden (uitgevoerd door Kennispunt Twente) gebaseerd op de vragenlijst van Waar Staat Je Gemeente. Dit is een landelijke vragenlijst die gemeentes de mogelijkheid biedt om te peilen hoe inwoners het leven in hun gemeente beleven. De resultaten geven een breed beeld van die beleving aan de hand van vier thema’s: Leefklimaat, de relatie tussen inwoners en gemeente, gemeentelijke dienstverlening en welzijn en zorg. Al deze thema’s bevinden zich op gebieden waar inwoners en de gemeentelijke organisatie met elkaar te maken hebben. Zie bijlage 5.2 voor een verdere uitwerking.

Gemeentelijke monitor sociaal domein
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning, op basis van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo. Het gaat daarbij onder meer om bijstandsuitkeringen, jeugdzorg en hulp bij het huishouden. Het dashboard gemeentelijke monitor geeft inzicht in de mate waarin inwoners en huishoudens hiervan gebruikmaken. In bijlage 5.3 gaan we nader in op ontwikkelingen en monitoring binnen het sociaal domein. We laten zien welke gegevens er voorhanden zijn volgens de landelijke monitor, maar voegen daar aan toe de lokale monitoring die op dit moment plaatsvindt. Met name de lokale monitoring geeft ons inzicht in de ontwikkeling van de vraag (zorgbehoefte), indicaties en zorgtrajecten resulterend in zorguitgaven. Deze worden afgezet tegen de beschikbare middelen in de begroting. Deze monitoring is op dit moment het meest relevant in verband met de financiële sturing. Overigens worden de lopende ontwikkelingen verantwoord in de tussenrapportages 2019 en niet zozeer in deze Perspectiefnota. Deze Perspectiefnota gaat wel in op te treffen maatregelen om de zorguitgaven te beheersen. Zie paragraaf 4.1.

ga terug