Perspectief nota

Burgerpeiling

2.3 Burgerpeiling

Samenvatting
Deze rapportage behandelt de resultaten van de inwonerpeiling van Waar Staat Je Gemeente, die in het voorjaar van 2019 is gehouden in de gemeente Almelo. Waar Staat Je Gemeente is een landelijke vragenlijst die gemeentes de mogelijkheid biedt om te peilen hoe inwoners het leven in hun gemeente beleven. De resultaten geven een breed beeld van die beleving aan de hand van vier thema’s: Leefklimaat, de relatie tussen inwoners en gemeente, gemeentelijke dienstverlening en welzijn en zorg. Al deze thema’s bevinden zich op gebieden waar inwoners en de gemeentelijke organisatie met elkaar te maken hebben. In deze samenvatting worden de belangrijkste resultaten per thema kort beschreven.

Woon- en leefklimaat
Het thema leefklimaat behandelt de waardering van inwoners van de gemeente Almelo voor de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving, van de relaties en contacten met buurtbewoners en van de aanwezige voorzieningen in de nabije omgeving.
Het is prettig wonen in de buurten van Almelo. Inwoners van de gemeente waarderen het wonen in hun buurt gemiddeld met een 7,9. Ook over de buurt als sociale leefomgeving is men positief. Iets meer dan 80 procent voelt zich thuis in de buurt en driekwart (74%) vindt dat buurtbewoners goed met elkaar omgaan.
Drie op de vijf respondenten (60%) vinden dat de leefbaarheid van hun woonbuurt in de afgelopen jaren niet voor- of achteruit is gegaan. 15 procent vindt dat de buurt leefbaarder is geworden, maar daar tegenover staat dat 25 procent de buurt achteruit heeft zien gaan.

Relatie tussen inwoners en gemeente
Een goede relatie tussen inwoners en gemeente is belangrijk, omdat de gemeente bij veel aspecten van het wonen en (samen)leven van inwoners betrokken is. Belangrijk voor een goede relatie is vertrouwen in de gemeente. De helft van de Almeloërs (49%) heeft geen uitgesproken vertrouwen of wantrouwen tegenover het bestuur van de gemeente. 21 procent heeft wel (heel) veel vertrouwen in de gemeente en 22 procent heeft weinig tot geen vertrouwen in hun gemeente. In de vorige burgerpeiling uit 2017 had 17% (heel) veel vertrouwen in de gemeente. Het percentage is daarmee flink verbeterd.
Aan de respondenten zijn stellingen voorgelegd over de flexibiliteit van de gemeente, de mate waarin zij toezicht houdt op de regels en de mate waarin de gemeente doet wat ze zegt. Een vrij grote groep is kritisch: Bij elk van de stellingen is minder dan 1 op de 5 respondenten uitgesproken positief. De grootste groep is steeds neutraal of heeft geen mening. De stelling waar de grootste groep (31%) kritisch is op de houding van de gemeente is ‘de gemeente houdt goed toezicht op het naleven van regels’.

Gemeentelijke dienstverlening
Direct contact tussen inwoners en de gemeente vindt primair plaats in de vorm van gemeentelijke dienstverlening. Een groot deel van de beeldvorming over de gemeente wordt dan ook gevormd door de ervaringen in dit directe contact.
Drie van de vijf respondenten (62%) hebben het afgelopen jaar contact gehad met de gemeente. Het merendeel van dit contact vindt plaats aan de publieksbalie in het gemeentehuis. Reizen is het belangrijkste contactonderwerp, gevolgd door de leefomgeving en gezinszaken.
De gemeentelijke dienstverlening in het algemeen wordt met een 6,6 beoordeeld. Digitale dienstverlening wordt steeds belangrijker, deze wordt in Almelo met een 7,1 goed gewaardeerd.

Welzijn en zorg
Het onderdeel welzijn en zorg gaat in op de gezondheid van inwoners van Almelo en de ondersteuning die men elkaar kan bieden door middel van informele zorg en ondersteuning.
Inwoners van Almelo zijn tevreden met hun leven (rapportcijfer: 7,8) en in iets mindere mate met hun gezondheid (rapportcijfer: 7,5).
Als we kijken naar zaken die Almeloërs belemmeren om volop mee te doen aan het maatschappelijke leven, dan is de lichamelijke gezondheid de grootste hindernis. 30 procent wordt hier in meer of mindere mate door belemmerd.
Een substantieel deel van de respondenten, geeft aan te weinig contacten te hebben met andere mensen (8 procent) of meer contacten te willen hebben (14 procent). We zien dan ook dat 14 procent van hen zich soms of vaak eenzaam voelt.
Iets meer dan een derde (35%) van de respondenten geeft aan dat het geven van mantelzorg hen soms of vaak belemmert in het doen van andere dagelijkse activiteiten.

ga terug