Perspectief nota

Afhandeling moties

5.5 Afhandeling moties

Motie duurzaamheid
Raadsvergadering 1 november 2018 (Programmabegroting 2019)

Draagt het college op / Verzoekt het college:
Het gereserveerde budget te gebruiken voor duurzame maatregelen!

Stand van zaken:
De gemeenteraad is per brief op 16 april door het college geïnformeerd over de afdoening van deze motie.

Motie Bevorderen diversiteit
Raadsvergadering 1 november 2018 (Programmabegroting 2019)

Verzoekt het college om:

 • De diversiteit binnen de gemeentelijke organisatie te bevorderen;
 • Het Charter diversiteit te ondertekenen.

Stand van zaken:
Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende organisaties over de ondertekening van het Charter. Door het Charter te ondertekenen committeert de gemeente Almelo zich aan zelf opgestelde doelen om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen. Concreet is er een overeenkomst gesloten om het meetinstrument ‘Prestatieladder Socialer Ondernemen’ in te zetten. Definitieve besluitvorming over ondertekening van het Charter volgt nog.

Motie Betrekken van de “effecten van wettelijke en aanvullende uitvoeringstaken van maatschappelijke partners, in bijzonder de GGD Twente, VeiligThuis Twente en Avedan”, bij de bezuinigingsopgave
Raadsvergadering 1 november 2018 (Programmabegroting 2019)

Verzoekt het college:

 • in beeld te brengen welke wettelijke en welke aanvullende taken de maatschappelijke partners, in bijzonder GGD Twente, Veilig Thuis Twente en Avedan uitvoeren;
 • in beeld te brengen wat de resultaten en de effecten zijn van de uitvoering van deze taken;
 • de kosten van de verschillende taken in beeld te brengen;
 • in beeld te brengen waar zij overlap ziet, ook met taken van andere gesubsidieerde maatschappelijke partners, op basis van de beoogde resultaten en effecten;
 • haar bevindingen te presenteren aan de gemeenteraad en te betrekken bij de bezuinigingsopgave die voorligt.

Stand van zaken:
De gemeenteraad is op 12 maart per brief op de hoogte gebracht van de stand van zaken. De maatschappelijke vraag is inmiddels vastgesteld. Medio mei 2019 is meer te melden over de inventarisatie naar de inzet en resultaten van de verleende subsidies in het sociaal domein.

Motie Kosten, resultaten en effecten van de uitvoering Leerplicht / RMC
Raadsvergadering 1 november 2018 (Programmabegroting 2019)

Verzoekt het college:

 • in beeld te brengen hoeveel formatie beschikbaar gesteld wordt voor de uitvoering van de Leerplichtwet;
 • in beeld te brengen wat er sinds de invoering van de Jeugdwet veranderd is in de werkwijze van de leerplichtambtenaren;
 • in beeld te brengen op welke wijze de leerplichtambtenaren samenwerken met of onderdeel zijn van de wijkteams;
 • een concreet plan te maken voor het terugdringen van zowel het ongeoorloofd schoolverzuim en hierbij ook resultaten te formuleren in relatie tot het terugdringen van het aantal jeugdreclasseringsmaatregelen.

Stand van zaken:
De gemeenteraad is per brief op 7 mei door het college geïnformeerd over de afdoening van deze motie.

Motie Lobby sociaal domein
Raadsvergadering 1 november 2018 (Programmabegroting 2019)

Roept het college op:

 • Samen met andere colleges en gemeenteraden in Twente krachtig stelling te nemen tegen de te krappe budgetten voor het sociaal domein, vooral de jeugdzorg.
 • Dit te doen door een actieve zo veel mogelijk door alle partijen gesteunde gezamenlijke lobby te voeren naar de landelijke politiek.

Stand van zaken:

De gemeente Almelo is vertegenwoordigd in een regionaal bestuurlijk overleg waarin gesproken wordt over de huidige problematiek in het sociaal domein, waar veel gemeenten mee geconfronteerd worden. Inzet is het voeren van een sterke gezamenlijke lobby op basis van vergelijkbare cijfers.

Motie Lobby F35
Raadsvergadering 1 november 2018 (Programmabegroting 2019)

Verzoekt het college:

 • te onderzoeken op welke wijze een succesvolle lobby gestart kan worden om meer financiën te verkrijgen voor het realiseren van de F35 in Almelo en Twente;
 • dit actief op te pakken samen met andere Twentse gemeenten.

Stand van zaken:
Recentelijk is, op aandringen van de gemeenten het restant RMF-geld (Regionaal Mobiliteits Fonds van kaderwetgebied Twente) volledig beschikbaar gesteld voor de realisering van F35-projecten. Dit betekent dat het al hoge subsidiepercentage van 75 % tijdelijk is opgehoogd naar 80 %, zodat het investeren in de F35 door gemeenten extra interessant wordt.

Motie 100kV hoogspanningsleiding ondergronds
Raadsvergadering 1 november 2018 (Programmabegroting 2019)

Verzoekt het College om:

 • Een onderzoek te doen naar de financiële mogelijkheden voor het meeliften met het project van ondergrondse kabel aanlegt tussen Hengelo Weideweg en het verdeelstation De Mosterdpot in Almelo.
 • Een onderzoek te doen naar nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden op vrijkomende stukken gronden in de diverse wijken en of hierdoor financiële dekking kan worden bereikt voor het haalbaar maken van het plan.
 • Binnen 1 maand in overleg te treden met de gemeenten Hengelo en Hof van Twente en TenneT over de mogelijkheden om de Almelose 110kV kabelverbinding ondergronds en buiten de stad (bebouwde kom) te realiseren.

Stand van zaken:
Op 2 april heeft het college een brief naar de provincie verzonden met betrekking tot de noodzaak voor kostenspreiding voor verkabeling. Naar verwachting zullen in het vierde kwartaal van 2019 de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek bekend zijn. In het eerste kwartaal van 2020 wordt verdere besluitvorming voorzien.

Motie Kansrijke start
Raadsvergadering 1 november 2018 (Programmabegroting 2019)

Verzoekt het college om:

 • Binnen twee maanden een actieplan voor deelname aan Kansrijke Start aan de raad voor te leggen ter vaststelling;
 • De co-financiering te realiseren uit de gids-gelden. Wanneer dat niet mogelijk is dan uit de Kleinsma middelen.

Stand van zaken:
Op 5 februari is de uitvoering van deze motie aan de orde geweest in een Politiek Beraad. Almelo is bij het Rijk aangemeld voor het project Kansrijke Start. Rond de zomer is gepland dat het college een uitgewerkt plan van aanpak vaststelt, dat is opgesteld in samenwerking met lokale partners.

Motie Blijverslening
Raadsvergadering 1 november 2018 (Programmabegroting 2019)

Verzoekt het college:

 • De mogelijke invoering van een Blijverslening in Almelo te onderzoeken. Dit ter financiering van woningaanpassingen, zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
 • Voor de behandeling van de perspectiefnota naar de Raad te komen met een voorsteI of en hoe in Almelo een Blijverslening kan worden ingevoerd.

Stand van zaken:
In april hebben wij verschillende mogelijkheden verkend samen met het Stimuleringsfonds Stadsvernieuwing Nederlandse gemeenten. Een concreet voorstel is momenteel in voorbereiding.

Motie Preventie via vrijwilligerscoach (Vrouwen coachen meiden)
Raadsvergadering 1 november 2018 (Programmabegroting 2019)

Verzoekt het college:
Te onderzoeken of het initiatief Vrouwen coachen meiden een lacune opvult en zo ja hoe het kan worden geïntegreerd in de preventieve aanpak van de gemeente.

Stand van zaken:
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de indieners van de motie. Op basis van de uitkomsten daarvan, wordt met een aantal partners bepaald hoe verdere invulling van de motie eruit kan zien. Op korte termijn kan de gemeenteraad hierover een terugkoppeling tegemoet zien.

Motie Duidelijke afspraken bestemmingsreserves/evaluatie actualisatie
Raadsvergadering 19 juni 2018 (jaarverantwoording 2017)

Verzoekt het college:
Om het initiatief te nemen wat betreft evaluatie en actualisatie van het convenant ['Samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg'] en hierin aanvullende afspraken te maken omtrent de bestemmingsreserve en dit voor nu en in de toekomst ook te laten gelden voor eventuele andere bestemmingsreserves.

Stand van zaken:
Met de regiogemeenten is afgesproken dat we deze evaluatie en evt. nieuwe financiële afspraken medio 2019 afronden.

Motie Directe omgeving actief betrekken bij bestemmingsplanherziening
Raadsvergadering 13 februari 2018

Besluit het college van B&W op te dragen:
Binnen twee maanden de raad kort en bondig te informeren op welke wijze, en daarmee anticiperend op de Omgevingswet en -visie, het college de directe omgeving (inwoners en rechtspersonen) actief gaat informeren en betrekken bij bestemmingsplanprocedures.

Stand van zaken:

De gemeenteraad is per brief op 5 maart door het college geïnformeerd over de afdoening van deze motie.

Motie onderzoek vertrouwen inwoners
Raadsvergadering 2 november 2017 (Programmabegroting 2018)

Besluit:
Het college op te dragen om een onderzoek te doen naar de oorzaken van het lage vertrouwen onder de
inwoners van Almelo, bijvoorbeeld via het Almelo Panel.

Stand van zaken:
Op basis van gevoerde gesprekken wordt voorgesteld om door middel van een Ontwikkelscan het vertrouwen in de lokale democratie te vergroten. Naar verwachting wordt nog voor de zomer een concrete opdracht voor een Ontwikkelscan verstrekt.

ga terug