Perspectief nota

Binnenstad

Wat mag het kosten?

3.1.3 Wat mag het kosten?

Middelen

Voor de komende vier is 150.000 euro per jaar beschikbaar gesteld voor het programma binnenstad. Daarnaast is voor de komende drie jaar 300.000 euro (naast 300.000 euro vanuit Stadstoezicht) per jaar beschikbaar gesteld voor de driejarige pilot 2 uur gratis parkeren. Daarnaast zal actief worden ingezet om nieuwe subsidiemogelijkheden aan te boren.
Naast de reeds beschikbare middelen voor het programma binnenstad is er extra budget nodig voor spoor 1: Compacter centrum en aantrekkelijke binnenstadskwartieren. Binnen dit spoor worden diverse grootschalige fysieke projecten ontwikkeld die de nodige voorbereiding vragen, zoals de Stadskade en de transformatiemilieus. Voor deze planvoorbereiding is een aanvullende budget van 150.000 euro benodigd. Voor de daadwerkelijke uitvoering van deze projecten is de reserve Centrumspaarfonds beschikbaar.

Programma Binnenstad

2019

2020

2021

2022

Programmabudget

450

450

450

150

Bedragen * 1.000 euro

Verdeling middelen 2019-2022

2019

2020

2021

2022

Programmabudget binnenstad

Pilot 2 uur gratis parkeren

300

300

300

Inspanningen

50

60

60

60

Communicatie & Marketing

60

50

50

50

Nog niet van dekking voorzien

Programmamonitoring & organisatie
Planvoorbereidingskosten

40

40

150

40

150

40

150

Totaal

450

600

600

300

Bedragen * 1.000 euro

Regulier budget en kapitaaldiensturen

Projecten die geïnitieerd worden door Uitvoering Fysiek (Groen, water, riolering en openbare ruimte) en die een bijdrage leveren aan het programma Binnenstad worden (grotendeels) gefinancierd via reguliere budgetten. Indien een project met een extra impuls extra bijdraagt aan de programmadoelstellingen en waarvoor geen middelen uit reguliere budgetten of subsidies zijn, dan zal een bijdrage uit de programmabegroting overwogen worden.
Kapitaaldiensturen worden niet gefinancierd uit de programmamiddelen.

ga terug