Perspectief nota

Financieel

Uitgangspunten begroting 2020

1.3.2 Uitgangspunten begroting 2020

In deze perspectiefnota presenteren we ook de uitgangspunten voor de begroting 2020 en meerjarenraming 2021 t/m 2023. Het gaat daarbij om de grondslagen voor de ramingen bestaand beleid, zoals de (omslag)rente, loon- en prijscompensatie en de inflatiecorrectie voor belastingen, heffingen en tarieven en huren.

Looncompensatie
Voor de jaren 2021 t/m 2023 baseren wij ons op het Centraal Economisch Plan 2019 (CEP2019) van het Centraal Planbureau (CPB). Voor de loonontwikkeling gaan we uit van de index ‘prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers’. In het CEP2019 heeft het CPB de raming voor 2020 verlaagd van 3,2% naar 1,9%. Gezien de eisen en het aanbod bij de CAO onderhandelingen vinden wij 3,2% reëler.

Looncompensatie

2020

2021

2022

2023

prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers

3,2%

2,6%

2,2%

2,0%

Bron: Centraal economisch plan 2018 en 2019, CPB

Prijscompensatie
De prijscompensatie baseren we voortaan op de index ‘prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc, %)’. Deze index sluit beter aan op de daadwerkelijke uitgaven van een gemeenten, dan de voorheen gebruikte index ‘consumentenprijsindex’.

Prijscompensatie

2020

2021

2022

2023

prijs overheidsconsumptie (imoc, %)

1,5%

1,8%

1,7%

1,7%

Bron: Centraal economisch plan 2019, CPB

Belasting, heffingen en tarieven
Voor de indexatie van de belastingen, heffingen en tarieven gebruiken we een combinatie van 2/3 looncompensatie en 1/3 prijscompensatie.

Belastingen, heffingen en tarieven

2020

2021

2022

2023

2/3 looncompensatie + 1/3 prijscompensatie

2,6%

2,3%

2,0%

1,9%

Circulaire gemeentefonds
De meicirculaire 2019 vormt de basis voor de programmabegroting 2020-2023.

Overheadpercentage opslag
Bij de begroting 2017 is vanwege wijzigingen in Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) een overheadopslag berekend. Het berekende opslagpercentage was toen 79% over de directe salarislasten. Om te voorkomen dat door een wetswijziging de tarieven sterk zouden stijgen is bij de begroting 2017 besloten om een overheadopslag te hanteren van 50%. Ook bij de begroting 2018 en 2019 is 50% gebruikt. We stellen voor om ook voor de begroting 2020 hetzelfde percentage te gebruiken.