Perspectief nota

Diverse overige ontwikkelingen

Maatschappelijke acceptatie van verschillen

2.5.3.3 Maatschappelijke acceptatie van verschillen

De mate waarin verschillen in uitkomst van lokale beleidskeuzes worden geaccepteerd komt niet alleen tot uiting in wet- en regelgeving, beleidsnota's, bestuursakkoorden en dergelijke die op nationaal niveau worden vastgesteld maar ook door ongedefinieerde maatschappelijke opvattingen over wat een aanvaardbare kwaliteit van voorzieningen is die een burger van de overheid mag verwachten.

Er bestaat geen algemeen aanvaard model op basis waarvan de maatschappelijke acceptatie van verschillen kan worden geduid. Resumerend laat het volgende plaatje zien wat het speelveld is.